Covid-BUU-3-01
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 3
อ่านต่อ
331917
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ดำเนินการจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพากับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ
84084337_620720798725073_2848549188336091136_n
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์และศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศฯได้เข้าร่วมเปิดบ้านวิชาการ ณ โรงเรียนวัดป่าประดู่ จังหวัดระยอง
esg_cover
รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
การรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา(ส.ก.อ.)และสำนักคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.)
ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษาและผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์เปิดรับสมัครนิสิตใหม่รอบ 3 : รับตรงร่วมกัน ตั้งแต่วันที่ 17 ถึง 29 เมษายน 2562
ขั้นตอนการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รับสมัครคัดเลือกนิสิตดีเด่นคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ประจำปี 2562

E - NewsLetter

สมัครเพื่อรับจดหมายข่าวอัพเดทต่างๆ

กิจกรรมนิสิต, บำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ตารางการแข่งขันทุกประเภท_001
โครงการกีฬาสี GI รวมใจสามัคคี ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561
IMG_2047
พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาบูรพา พ.ศ.2561

ปฏิทินกิจกรรม

การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินคลองพลู
รูปแบบการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร และระบบการผลิตปาล์มน้ำมัน : กรณีศึกษา ตำบลคลองพลู อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี
11_บทที่-4-ผลการศึกษา_006
การพัฒนาต้นแบบระบบอ่านข้อมูลระยะใกล้เพื่อจัดทำเซนเซอร์เว็บสำหรับข้อมูลคุณภาพแหล่งน้ำในมหาวิทยาลัยบูรพา
1_018
การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อจัดทำแผนที่รายแปลงของพื้นที่เกษตรกรรม โดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียม บริเวณอำเภอบ่อทองและอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
Disaster
การปรับตัวของการประกอบธุรกิจโรงแรมบริเวณชายฝั่งตะวันออก จากภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยการบูรณาการข้อมูลภูมิสารสนเทศและแบบจำลองทางคณิตศาสตร์