eec-focus-koh-sichang-logistics-hub-1068x561
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ม.บูรพา จับมือ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ม.เกษตรศาสตร์ ลงพื้นที่ ‘เกาะสีชัง’ จัดทำแผนปฏิบัติการฟื้นฟูเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้เกาะสีชัง
อ่านต่อ
49001724_10156641991816265_5759257101884981248_o
จิสด้าเปิดสายด่วน “เกาะติดปาบึก” เพื่อไว้บริการข้อมูลและรับเรื่องจากหน่วยงาน/ ประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง
Capture
ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ “The 7th 2019 Burapha University International Conference on Interdisciplinary Research″
แผนที่ภาษี รุ่น 2
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (รุ่นที่ ๒)
ขอเชิญเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) : รุ่นที่ 7
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualify Examination) สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2561
กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ประกาศการเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ
การรับข้อเสนอทุนอุดหนุนการวิจัยแบบบูรณาการ (นักวิจัยรุ่นใหม่) จากกองทุนวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศการรับข้อเสนอทุนอุดหนุนการวิจัย

E - NewsLetter

สมัครเพื่อรับจดหมายข่าวอัพเดทต่างๆ

กิจกรรมนิสิต, บำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

IMG_2047
พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาบูรพา พ.ศ.2561
IMG_1217
โครงการรวมพลังจิตอาสารักมหาวิทยาลัยบูรพา
IMG_0525
พิธีไหว้ครูคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ปฏิทินกิจกรรม

การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินคลองพลู
รูปแบบการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร และระบบการผลิตปาล์มน้ำมัน : กรณีศึกษา ตำบลคลองพลู อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี
11_บทที่-4-ผลการศึกษา_006
การพัฒนาต้นแบบระบบอ่านข้อมูลระยะใกล้เพื่อจัดทำเซนเซอร์เว็บสำหรับข้อมูลคุณภาพแหล่งน้ำในมหาวิทยาลัยบูรพา
1_018
การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อจัดทำแผนที่รายแปลงของพื้นที่เกษตรกรรม โดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียม บริเวณอำเภอบ่อทองและอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
Disaster
การปรับตัวของการประกอบธุรกิจโรงแรมบริเวณชายฝั่งตะวันออก จากภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยการบูรณาการข้อมูลภูมิสารสนเทศและแบบจำลองทางคณิตศาสตร์