TCAS64 รอบ 2 “Quota” เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาประจำปีการศึกษา 2564
อ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับ อ.พิชิตพร ผลเกิดดี ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยเผยแพร่ในวารสาร WSEAS Transactions on Environment and Development
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 TCAS
การใช้เทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ Geographic Information System (GIS) ในการวิเคราะห์ข้อมูลและความเป็นไปได้ในการพัฒนาพื้นที่เชิงลึก เพื่อนำผลการศึกษาศักยภาพเชิงพื้นที่ของแต่ละจังหวัด
การรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา(ส.ก.อ.)และสำนักคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.)
ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษาและผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์เปิดรับสมัครนิสิตใหม่รอบ 3 : รับตรงร่วมกัน ตั้งแต่วันที่ 17 ถึง 29 เมษายน 2562
ขั้นตอนการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รับสมัครคัดเลือกนิสิตดีเด่นคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ประจำปี 2562

E - NewsLetter

สมัครเพื่อรับจดหมายข่าวอัพเดทต่างๆ

กิจกรรมนิสิต, บำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

โครงการกีฬาสี GI รวมใจสามัคคี ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561
พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาบูรพา พ.ศ.2561

ปฏิทินกิจกรรม