28190485_10204624022075835_1208905101_n
การนำเสนอปากเปล่าดุษฎีนิพนธ์ ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
อ่านต่อ
27497805_10204550310313087_1492022575_n
การนำเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
24210383_1622283774476834_1173878207387479254_o
มหาวิทยาลัยบูรพาและคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ต้อนรับคณะผู้บริหาร Wuhan University และคณะผู้บริหารสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ (GISTDA)
ประกาศศูนย์ สอวน. วิชาภูมิศาสตร์ ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง รายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าค่ายภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก(ค่าย1)เพื่อเข้าแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ประจำปีพ.ศ. 2561
ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าค่ายภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. ประจำปีการศึกษา 2561
การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualify Examination) สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษานิสิต คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2560
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เพื่อเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษานิสิต คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2560

E - NewsLetter

สมัครเพื่อรับจดหมายข่าวอัพเดทต่างๆ

กิจกรรมนิสิต, บำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
พิธีไหว้ครู คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
_MG_0087
กิจกรรมการปลูกป่า และศึกษาดูงานแนวทางเศรษกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริ ในหลวงรัชกาลที่ 9

ปฏิทินกิจกรรม