ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qulifying examination) สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญดุษฎีบัณฑิต
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษานิสิต ประจำคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
ประกาศทุนการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศการสมัครเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษานิสิต คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์

E - NewsLetter

สมัครเพื่อรับจดหมายข่าวอัพเดทต่างๆ

กิจกรรมนิสิต, บำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

เข้าพรรษา59 webresize1024
โครงการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทย เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2559
04
กิจกรรมวันสงกรานต์คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ประจำปีพุทธศักราช 2559

ปฏิทินกิจกรรม