นิสิตคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์เข้าร่วมภูมิศาสตร์สัมพันธ์ ณ เชียงใหม่

นิสิตคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์เข้าร่วมงานภูมิศาสตร์สัมพันธ์ กับภาควิชาภูมิศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18-20 ตุลาคม 2556