โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

           ด้วยคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560  ซึ่งโครงการดังกล่าวที่จัดขึ้นนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลความรู้  ชี้แนวทางการประกอบอาชีพด้านภูมิศาสตร์ และภูมิสารสนเทศศาสตร์ ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนองค์กรที่เกี่ยวข้อง  เกิดแนวคิด กระตุ้นตื่นรู้ ตระหนักถึงสภาวะการมีงานทำในแนวทางของผู้ที่ศึกษาด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์  ที่สอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน ชี้แนะแนวทางแก่นิสิตที่มีความสนใจศึกษาให้ระดับที่สูงขึ้น พร้อมการถ่ายทอดประสบการณ์จากวิทยากรผู้มีความรู้ ความสามารถ  เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาตนเองในชีวิตการทำงานต่อไป

IMG_1799

IMG_1711 IMG_1714 IMG_1726 IMG_1746 IMG_1749 IMG_1758 IMG_1770  IMG_1800 IMG_1811 IMG_1823 IMG_1824 IMG_1830