วารสารเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ปีที่ 1 ฉบับ ที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2559

Journal of Geoinformation Techonology Year 1, Vol. 2 July – December 2016