วารสารเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ปีที่ 2 ฉบับ ที่ 3 มกราคม – มิถุนายน 2560

Journal of Geoinformation Techonology Year 2, Vol. 3 January – June 2017