การนำเสนอเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

28534895_10204662662921832_1037972786_n