การนำเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของนิสิตระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วันอังคารที่ 18 เมษายน 2560

17918231_10203234339694644_49168685_n

17918996_10203234339734645_1156524495_n