การนำเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

27497805_10204550310313087_1492022575_n