การประชุมระดมความคิดเห็นกรอบวิจัยโครงการ บูรณาการทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

สวทช