การประชุมหารือเรื่องการทำแผนที่แม่บทจากข้อมูลภูมิสารสนเทศ เพื่อพัฒนาพื้นที่ฟารม์หอยทะเล อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

กรมประมง