(ไทย) การสอบปากเปล่าดุษฎีนิพนธ์ โดย นายพิเศษ เสนาวงษ์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์

Sorry, this entry is only available in Thai.