การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการใช้หุ่นยนต์อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle: UAV) เพื่องานสำรวจภูมิประเทศขั้นเบื้องต้น

ในวันที่ วันที่ ๒๕ – ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมจามจุรี วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และทีมนิสิตระดับปริญญาโท
จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการใช้หุ่นยนต์อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle: UAV)
เพื่องานสำรวจภูมิประเทศขั้นเบื้องต้น ให้แก่ นักเรียนระดับ ปวช. และ ปวส. วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
ถือเป็นโอกาสที่ดีในการเริ่มต้น เผยแพร่ให้ความรู้แบบ New Skill ที่ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพาและวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ในการผลิตนักนวัตกรในพื้นที่ Sandbox EEC