การอบรม GIS&Drone ภายใต้โครงการพื้นที่ต้นแบบบูรณการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ตามแนวพระราชดำริ

การอบรม GIS&Drone ภายใต้โครงการพื้นที่ต้นแบบบูรณการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ตามแนวพระราชดำริ จัดอบรมวันที่ ๒๘-๓๐ ในเวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น. ณ อบต.บ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 

โครงการพื้นที่ต้นแบบบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ตามแนวพระราชดำริ เป็นโครงการัฒนาเชิงพื้นที่ (Area Base) เริ่มต้นดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยจังหวัดอุทัยธานีแต่งตั้งคณะทำงาน ๕ คณะ เพื่อให้ครอบคลุมกับการแก้ปัญหาในทุกด้านของพื้นที่ ประกอบด้วย

          ๑) คณะทำงานด้านกำหนดแนวเขตที่ดิน

          ๒) คณะทำงานด้านบริหารจัดการน้ำ

          ๓) คณะทำงานด้านการเกษตร

          ๔) คณะทำงานด้านการท่องเที่ยว

เพื่อเป็นการติดตามผลการพัฒนาที่เป็นประเด็นหลักของพื้นที่ต้นแบบจังหวัดอุทัยธานี คือ การดำเนินตามแนวพระราชดำริ “คนอยู่กับป่า” ด้วยการรักษาทรัพยากรป่าไม้ การสร้างป่าเศรษฐกิจและเพิ่มพื้นที่ให้กับแนวกันชน (Buffer Zone) เขตอนุรักษ์พันธุ์ป่าห้วยขาแข้ง ด้วยการจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรพื้นฐานสารสนเทศภูมิศาสตร์ของชุมชนในภาพรวม