การแข่งขันการพัฒนา Web Application ด้วยระบบ GISTDA Portal

    ผลการแข่งขันการพัฒนา Web Application ด้วยระบบ GISTDA Portal ทีม Zircon จากการรวมตัวของนักศึกษา 3 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับเว็ปแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า “FINKEE (Just Find & Keep It Back.)” เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการประกาศหาเจ้าของทรัพย์สิน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศ ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท

    จากโครงการฝึกอบรมและการแข่งขันพัฒนาเว็ปแอปพลิเคชันตลอดระยะเวลา 4 เดือนที่ผ่านมา ตั้งแต่เดือนเมษายน-กรกฎาคม 2560 ในพื้นที่จังหวัดสงขลา เชียงใหม่ พิษณุโลก ชลบุรี ขอนแก่น และกรุงเทพฯ   ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเยี่ยมจากทางมหาวิทยาลัย และ สทอภ. ได้คัดเลือกตัวแทนจากทุกภูมิภาคเข้าร่วมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ จาก 6 ภูมิภาค จำนวน 12 ทีมในปีต่อไป สทอภ. จะเดินทางไปอบรมและแข่งขันพัฒนา Web Application ด้วยระบบ GISTDA Portal ปี 2
ในพื้นที่ใดอีก นั้น ติดตามข่าวสารและกิจกรรมได้ที่ www.gistda.or.th

 

ที่มาข่าว : https://www.gistda.or.th/main/th/node/2116