การแข่งขันพัฒนา GIS Application เพื่อตอบสนองภาคธุรกิจ (Developing GIS Application for Business: DGAB)

     สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISTDA) ร่วมกับคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ จัดโครงการ การแข่งขันพัฒนา GIS Application เพื่อตอบสนองภาคธุรกิจ (Developing GIS Application for Business: DGAB) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศไปใช้ในประโยชน์ในภาคธุรกิจและสังคมให้กับนิสิต-นักศึกษา เพื่อให้มีทักษะและองค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

75748

75749