การใช้เทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ Geographic Information System (GIS) ในการวิเคราะห์ข้อมูลและความเป็นไปได้ในการพัฒนาพื้นที่เชิงลึก เพื่อนำผลการศึกษาศักยภาพเชิงพื้นที่ของแต่ละจังหวัด

การใช้เทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ Geographic Information System (GIS) ในการวิเคราะห์ข้อมูลและความเป็นไปได้ในการพัฒนาพื้นที่เชิงลึก เพื่อนำผลการศึกษาศักยภาพเชิงพื้นที่ของแต่ละจังหวัด ซึ่ง GIS เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการจัดการและบริหารการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภูมิศาสตร์ สังคมวัฒนธรรม สาธารณูปโภค อีกทั้ง สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงข้อมูลด้านพื้นที่ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังเช่น การพัฒนาพื้นที่ 1 ล้านไร่รองรับการลงทุนหลังโควิด ที่รัฐบาลมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาศักยภาพเชิงพื้นที่และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : พัฒนาพื้นที่ 1 ล้านไร่รองรับการลงทุนหลังโควิด
https://www.salika.co/2020/11/12/developed-area-to-support-investment-after-covid/