ขอแสดงความยินดีกับ อ.พิชิตพร ผลเกิดดี ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยเผยแพร่ในวารสาร WSEAS Transactions on Environment and Development

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ อ.พิชิตพร ผลเกิดดี สังกัด คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยเผยแพร่ในวารสาร WSEAS Transactions on Environment and Development, ตีพิมพ์เผยแพร่ ปี ค.ศ. 2021 ฉบับที่ 2021 หน้าที่ 66-74 ที่อยู่ในฐานข้อมูล SJR Q4 ด้าน สาขา Environmental Sciences ข้อมูลงานวิจัยสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.researchgate.net/institution/Burapha_University