คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ดำเนินการจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพากับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ

ประชาสัมพันธ์คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ดำเนินการจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพากับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้อง 512 ชั้น 5 อาคาร ภปร. มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแสดงเจตจำนงร่วมกันในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับการพัฒนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริ ด้วยการร่วมกันนำความรู้และความชำนาญของทั้งสองหน่วยงานดำเนินโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและสังคม

331917