คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมมือกับเมืองพัทยา ลงนามบันทึกความเข้าใจในพิธีการลงนามความร่วมมือ (MOU) ในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลภูมิสารสนเทศขนาดใหญ่ (Big Geospatial Data Center) และร่างแผนแม่บทเมืองพัทยาดิจิตอล (Digital Transformation)

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมมือกับเมืองพัทยา ลงนามบันทึกความเข้าใจในพิธีการลงนามความร่วมมือ (MOU) วันพุธที่ 10 เมษายน 2562 ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา ในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลภูมิสารสนเทศขนาดใหญ่ (Big Geospatial Data Center) และร่างแผนแม่บทเมืองพัทยาดิจิตอล (Digital Transformation) เพื่อร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้ เทคโนโลยีเชิงพื้นที่ และประสบการณ์การบริหารงานด้วยศักยภาพของทรัพยากรที่แต่ละฝ่ายมีอยู่ เพื่อเร่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นีโอพัทยา (NEO Pattaya) สู่การเป็นเมืองพัทยาสมาร์ทซิตี้ (Pattaya Smart City)

โดยขอบเขตหน้าที่ความร่วมมือใน MOU จะประกอบไปด้วย
1. หน่วยงานทั้งสองจะร่วมเสนอแนวทาง ให้คำปรึกษา ตลอดการดำเนินงานในกิจกรรม ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลภูมิสารสนเทศขนาดใหญ่ (Big Geospatial Data Center) และการพัฒนาแผนแม่บทเมืองพัทยาสู่ยุคดิจิตอล 4.0 (Digital Transformation) เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการเมืองพัทยา ในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากร-สิ่งแวดล้อม ด้านวัฒนธรรม ด้านการบริหาร และสนับสนุนเมืองพัทยาให้เป็นศูนย์กลางของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเมืองในรูปแบบข้อมูลภูมิสารสนเทศ (City Spatial Information) ในการพัฒนาเมืองด้านต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

2. หน่วยงานทั้งสองให้ความร่วมมือในการสร้างและพัฒนาบุคลากรคุณภาพ (Building Capacity) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการและการฝึกอบรมทักษะ โดยประยุกต์วิทยาการภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการเมือง การพัฒนาเมือง และการให้บริการประชาชน รวมทั้งสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ และอื่นๆตามเหมาะสม

3. จัดผู้ประสานงานและอำนวยความสะดวกในด้านความรู้อื่นๆที่จำเป็นต่อการพัฒนา และร่วมประชุม วางแผน จัดระบบ ระเบียบ และจัดกิจกรรม อื่นๆตามที่ทั้งสองฝ่ายจะให้ความช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกันเพื่อพัฒนาศูนย์ข้อมูลภูมิสารสนเทศขนาดใหญ่ (Big Geospatial Data Center) และรวมไปถึงการพัฒนาแผนแม่บทเมืองพัทยาสู่ยุคดิจิตอล 4.0 (Digital Transformation) ให้สัมฤทธิผลตลอดจนติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลง เพื่อผลักดันให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง

 

56517019_2595791867160793_7577297572662870016_o 56524156_2595792207160759_7334055192230363136_o 56635109_2595792763827370_7991827522352316416_o 56691366_2595792183827428_159373372927508480_o 56917762_2595792727160707_5137733436747808768_o 56956495_2595792357160744_5693120846114062336_o 57052317_2595791543827492_3167961890345189376_o 57166057_2595792473827399_1320092549574033408_o