คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ร่วมกับสถาบันส่งเสริมแและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ลงพื้นที่นำร่องโครงการพัฒนาชนบทด้วยเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศสำหรับการลงพื้นที่

เมื่อวันที่ ๑๔-๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ ดร.ปัทมา พอดี รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและการบริการวิชาการ นำทีม นิสิตป.ตรี ป.โท และ Startup คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ร่วมกับสถาบันส่งเสริมแและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ลงพื้นที่นำร่องโครงการพัฒนาชนบทด้วยเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ คณะวิจัยได้ทำการ :
– เก็บข้อมูลภาคสนาม ถ่ายภาพและระบุตำแหน่ง GPS โดยเทคโนโลยี Smart Phone
– ติดตั้งเครื่องตรวจวัดอากาศ (วัดอุณหภูมิ ปริมาณน้ำฝน ความเข้มข้นของแสง ความชื้น) ที่สามารถเช็คข้อมูลผ่าน Smart Phone ได้
ในครั้งต่อไป เราจะนำข้อมูลที่วัดได้มาพัฒนาแบบไหน และอย่างไร ติดตามกันต่อไปนะคะ