งานสัมมนา GIS X Shareing : SDGs & UAS for Coastal app.

งานสัมมนา GIS X Shareing : SDGs & UAS for Coastal app. ในวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องพิบูลบำเพ็ญ อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 2 มหาวิทยาลัยบูรพา เริ่มต้นการบรรยายโดย Professor Gustavo Adolfo Ferreyra, Director of the Austral Center Scientific Research (CADIC), Argentina ในหัวข้อ “CADIC Experience in environmental management for SDGs” ถัดมาเป็นการบรรยายโดย Dr”Romina Carla Ruscica , นักวิจัยจาก Sciencetist of CIMA, Argentina ในหัวข้อ “CIMA Experience in Land Atmosphere Interaction” และปิดท้ายด้วย ดร.กฤษนัยน์ เจริญจิตร คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในหัวข้อ “Experience Unmanned Aerial System (UAS) App. in Coastal Resource Exploration”

ภาพบรรยากาศ สามารถเข้าชมได้ที่เพจคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ดังลิ้งที่แนบ : https://www.facebook.com/FacultyGeoInformaticsBuraphaUniversity20131

ท่านใดสนใจ Presentation สามารถดาวน์โหลดได้ดังลิ้งที่แนบ : https://bit.ly/2KYzyVb

69321682_2929178477155462_2893923653802524672_o