ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 3

Covid-BUU-3-01

Covid-BUU-3-02 Covid-BUU-3-03 Covid-BUU-3-04

corona1-01corona2-01corona3-01