ประชาสัมพันธ์ “โครงการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเชิงพื้นที่ในรูปแบบ 5D Simulation เพื่อวิเคราะห์และพัฒนาศักยภาพพื้นที่”

ขอเชิญหน่วยงานเทศบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ EEC เข้าร่วมงาน “โครงการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเชิงพื้นที่ในรูปแบบ 5D Simulation เพื่อวิเคราะห์และพัฒนาศักยภาพพื้นที่” วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00-17.00น. ณ ห้องประชุมแสนสำราญ ชั้น 2 โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี เครื่องมือ Simulation Platform ในรูปแบบ 5D Visualization โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจำลองผลกระทบทางกายภาพ สังคมและเศรษฐกิจของโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ในรูปแบบภาพจำลองแสดงผลสถานการณ์ 5 มิติ (5-Dimension Visualization: 5D) ได้แก่ 3 มิติทางกายภาพ (physical) แสดงที่ตั้ง ภูมิทัศน์ 1 มิติทางเวลา (time) แสดงระยะเวลาในการพัฒนาและลงทุนโครงการ และ 1 มิติทางมูลค่า (Value) ดังแสดงในภาพที่ 1 และร่วมพัฒนาและวางแผนเชิงพื้นที่ในอนาคต การช่วยการตัดสินใจ และการสร้างคุณค่าเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด จัดโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออก คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 148263 148264 148265 148266 148268 148269 148270 148271 148272 148282