ประชุมสัมมนา เรื่อง การตรวจวัดการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนแม่จัน จังหวัดเชียงราย ด้วยเทคนิค Time-series InSAR

pro

          ด้วยคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จะจัดประชุมสัมมนา เรื่อง การตรวจวัดการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนแม่จัน จังหวัดเชียงราย ด้วยเทคนิค Time-series InSAR ในระหว่างวันที่ วันที่ ๑๙ – ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 ตึกยุพราชวิทยมงคล สำนักวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
          โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ และให้ผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเข้าใจในหลักการทำงานของข้อมูลจากดาวเทียมในระบบเรดาร์ (Radar) และเทคนิคการประยุกต์เพื่อตรวจวัดการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อน กลไกการเกิดแผ่นดินไหว เทคนิคการสำรวจรอยเลื่อนมีพลัง และการรับมือเมื่อเกิดภัยแผ่นดินไหว พร้อมทั้งสามารถนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับงานที่เกี่ยวข้องได้

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณสมกมล รักวีรรรม เบอร์โทรศัพท์ 086-1120-719 E-mail : somkamon_28127@hotmail.com

สามารถดูเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/iMi6T1