ภาพและ Presentation โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบอากาศยานไร้คนขับ(UAS)” เพื่อการทำข้อมูลวิทยาการแผนที่

ภาพบรรยากาศโครงการฝึกอบรมระบบอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก (UAS) เพื่อจัดทำแผนที่และข้อมูลวิทยาศาสตร์ วันที่ 8 – 9 ตุลาคม พ.ศ.2562
สามารถเข้าดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งแนบ https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fdrive%2Ffolders%2F1URR1smc54mezoG1ILXEYWDFtGAslcgLM%3Ffbclid%3DIwAR3jWNy4qVK9ub5ey67li_1RJAOI97PRL5ZRr2E722CCWlGG4FTd9Adl5bQ&h=AT1MmrZouzcfl8nSEBHQg7meJe70uQO6P99nYYTvYn_seRnx_tqaNNOcL7-MRp2CSjLlbUMAKqq0HNSCGfq72sFqwTsLapw-Pj1ihHY2JhG32oWYtoteyXUSV2YdyelxmZp2PLTWW1iSfFHNMGmSNB2792s2w4KH-1nFq-AbqavKtt6JzFKpHE-RY2pfbjrtTjyV0lBIJwRG3It0SGdJ_xUrmTdMIuXrlEeI7dkIePBowqpfDNXn1x4L6UKOQhQStcQBYMTHuKoRI0lhHNNRbv9U0d-fjMrDM44QZHp-M_KZVEEucMp5lnvOdErIXTxRIokYbPW1g14CxDpDXXy6S0TLACN_tksqm_ShPw3xkytoASn-JrR93IJQlrNLP_hz1FxwV1kOHq3oR9r-Lzo-yJwVzVZg0KmB14ZSV4cuepA2jjU9qnG9UCAd2AooAYBPxjAXp1BtRkWsBWqlwXQ093A-jPhDIz5WnDJx7NpvOqGwZlCvJrCzq4Vwkx2-xDj8JiyRIjojGsqCTVwH6Sx8hQnbh7BBrHX9SgwtgX7Oeu5ZSa5959JyVppwzG8eFcxoRtNEBAiesHYcLjV4XeTtDW1f8qxnKLq477-eMsaANlWxD4UD9hjfg2rrfkTFGIFImieb

สำหรับ Presentation ของโครงการทั้งสองวันสามารถดาวน์โหลดได้ดังลิ้งที่แนบ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1jlZGoNteqlWBTCbdwGpKNCR2VU9WN79U%26fbclid%3DIwAR2nlQ7LQM8tT5-iJR8IpmRThXj1KX32O474ZhM2V9qkSv0rH0J87LXCBb0&h=AT2EkHqzsgWcL_zlZZsl4jJXJMU21nCD7ne9sZPZDXCUZOSFbZ6OUVD6I9tXDWM-83YubW5W5AdH2jyps79CeA-N5M77YenSysbiEbrMtAROrf3cQVk9VXDiGDJJt-yqK1f8EmOQ2v0Dks8pneMU292wGAVE8wLlTfR3vPbyKI_921vF2SdPNl8bss5MbF7UlDMYSVs6WdnBAX9yE5jXXFrW4_aYRB6fNvQMKuUEFcO5Z7rD44F4AZYlN31k3ClyWxUQFTX6McettlcnCOOmBEl81l70GBNAkT8PWCy1dE91rh6q1pC8rkdvOYZQz-5rwNmr1n6IPmzW7GiIYaIrBocuStrUcjD7zM-Dsp5v3p75a5_RXotFlamUMqmDE6IUFmNU5ZMqauRFd-5XKrYnX9fUcWl-nQdbsHCeBs-7MWfWAx9BAbMC76hB2_bliR2mrRoAV1FW7O_7TZDFj5eK1RDiqI9tcvj5OooCUSLkSkUBc6SVXjxCUwl9ON77NSV_vig29oZlP1Z2GNj4xMo_-tLpv_PwNuqMTqeWRdT5WFc0JU7F1QJtSNuViXKZoDEGagT_6DN4m_BrCOu9Ryl0ifVWbuSYcf9VA9_5970sqpDTFdWP2I3_vPnJEFTkpwQzO2Sy