งานประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้อสอบโครงการวิจัย คณะการจัดการสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Future Earth Thailand for Frontier Resarch

งานประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ม.อ.วันที่19-20ตุลาคมที่ผ่านมาศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคใต้ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Future Earth Thailand for Frontier Resarch

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมืองานวิจัยร่วมกันระหว่างศูนย์ภูมิภาคอื่นๆและให้การบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ โดยมุ่งเน้นพัฒนาในด้านการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ภัยพิบัติ การจัดการไฟป่าและมลพิษทางอากาศ ภายในงานได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือ GISTDA รวมถึงศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือและศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออกมาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย