โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทดิจิตอลเทคโนโลยีสารสนเทศ – การสื่อสารและ ปรับปรุงข้อมูลทรัพยากรภูมิสารสนเทศขนาดใหญ่เมืองพัทยา (ระยะ 5 ปี)

Slide1

Slide2

Slide3

Slide4