โครงการนวัตกรรมสำหรับอาชีพแห่งอนาคต DRONE iDEAS

ศูนย์เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออก โดยคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการนวัตกรรมสำหรับอาชีพแห่งอนาคต DRONE iDEAS รุ่นที่ 3 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 204 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อฝึกอบรมการใช้งานอากาศยานไร้คนขับ และวิเคราะห์ข้อมูลภาพจากอากาศยานไร้คนขับร่วมกับข้อมูล GIS โดยมีผู้เข้าร่วมทั้ง คณาจารย์ นิสิตระดับปริญญาตรีและรับดับปริญญาโท

drone01web