โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

                   ด้วยคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560  ซึ่งโครงการดังกล่าวที่จัดขึ้นนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลความรู้  ชี้แนวทางการประกอบอาชีพด้านภูมิศาสตร์ และภูมิสารสนเทศศาสตร์ ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนองค์กรที่เกี่ยวข้อง  เกิดแนวคิด กระตุ้นตื่นรู้ ตระหนักถึงสภาวะการมีงานทำในแนวทางของผู้ที่ศึกษาด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์  ที่สอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน ชี้แนะแนวทางแก่นิสิตที่มีความสนใจศึกษาให้ระดับที่สูงขึ้น พร้อมการถ่ายทอดประสบการณ์จากวิทยากรผู้มีความรู้ ความสามารถ  เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาตนเองในชีวิตการทำงานต่อไป

                    ดังนั้น  เพื่อให้กิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเชิญร่วมเป็นเกียรติโครงการปัจฉิมนิเทศฯ  ในวันพุธที่  21  มีนาคม พ.ศ. 2561   เวลา  13.00 – 16.30  น. ณ  ห้อง QS2-101 อาคาร 60 พรรษามหาราชินี2

 

*นิสิตต้องกรอกข้อมูล ทำเนียบรุ่น…สิ่งที่ต้องเตรียม  1.เตรียมไฟล์ภาพขนาด 2 นิ้ว 2.ชื่อเรื่องวิจัย ไทย/อังกฤษ

 

21-03-2018 ปัจฉิม