โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (รุ่นที่ ๑)

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้กำหนดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (รุ่นที่ ๑) ในวันพุธที่ ๓๑ ตุลาคม ถึงวันศุกร์ที่ ๒ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐-๑๗.๐๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อฝึกอบรมเจ้าหน้าที่หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความสนใจในเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศศาสตร์มากขึ้นและรู้จักการนำเทคโนโลยีนี้ไปพัฒนาการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อการบริหารจัดการรายได้และการจัดเก็บภาษีในพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมสามารถสมัครลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://bit.ly/2QTYhvX 

และสามารถชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ ๙-๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ นายดาวุฒิ กาลาเอส เบอร์มือถือ ๐๙๐ ๙๘๖ ๖๓๐๓ IDLine : dawood_kalaes อีเมล์ Dawut@buu.ac.th

 

BUU_LTAXA4