การช่วยเหลือผู้ประสพภัยทางน้ำ SAR ร่วมกับ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย อบจ.ระยอง / โดยประยุกต์เทคโนโลยี GIS, หุ่นยนต์สำรวจทางอากาศและทางใต้น้ำ

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ เข้าร่วมการฝึกฝน
การช่วยเหลือผู้ประสพภัยทางน้ำ SAR ร่วมกับ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง /
โดยประยุกต์เทคโนโลยี GIS, หุ่นยนต์สำรวจทางอากาศและทางใต้น้ำ
ณ อ่างเก็บน้ำดอกกราย

ซึ่งการร่วมฝึกฝนในครั้งนี้ จะได้ Output เป็นทิศทางการดำเนินการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับพื้นที่จริง (CWIE)
ของคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ และมหาวิทยาลัยบูรพา ในการนำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีสำรวจใหม่ๆให้กับประเทศ