ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนิสตระดับบัณฑิตศึกษา คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

      คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนิสตระดับบัณฑิตศึกษา คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จากเดิมที่จะทำการปิดรับสมัครวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ตามประกาศเดิม  ขยายเป็นวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 รายละเอียดดังเอกสารแนบ—>ประกาศขยายเวลาการรับสมัครบัณฑิตศึกษา2561   โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่—>ใบสมัคร

 *เฉพาะผู้สมัครรอบนี้ ที่เกณฑ์คะแนนสอบภาษาอังกฤษต่ำกว่าเกณฑ์ 40 คะแนน สามารถนำใบแสดงผลคะแนนมาประกอบการสมัครได้ โดยมีเงื่อนไขนิสิตต้องสอบคะแนนภาษาอังกฤษให้ผ่านเกณฑ์ภายใน 2 ภาคการเรียน

**สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยบูรพาได้จัดสอบภาษาอังกฤษรอบพิเศษขึ้น โดยสามารถสมัครได้ในวันที่ 2-16 กรกฎาคม 2561 สอบวันที่ 21 กรกฎาคม 2561 และประกาศผลวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดการสมัครสอบ BUU Test ได้ที่ —>รายละเอียด       และสามารถตรวจสอบตารางเวลาสอบได้ที่—> ตารางสอบ

 

ประกาศขยายเวลาการรับสมัครบัณฑิตศึกษา2561_001