คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์เปิดรับสมัครนิสิตใหม่รอบ 3 : รับตรงร่วมกัน ตั้งแต่วันที่ 17 ถึง 29 เมษายน 2562

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์เปิดรับสมัครนิสิตใหม่รอบ 3 : รับตรงร่วมกัน  ตั้งแต่วันที่ 17  ถึง 29 เมษายน 2562

โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภาคเรียน) ไม่ต่่ำกว่า 2.00

2. ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์ ไม่ต่ำกว่ำ 12 หน่วยกิต สาขาวิชาภูมิสำรสนเทศศำสตร์ ผู้สมัครต้องเลือกเรียนในกลุ่มวิชา เมื่อขึ้นชั้นปีที่ 2 ดังต่อไปนี้ 1. กลุ่มภูมิศาสตร์ 2. กลุ่มภูมิสารสนเทศศาสตร์

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ –> ส่วนงานรับเข้า มหาวิทยาลัยบูรพา

 

tcas3-62