ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (หลักสูตร 4 ปี) ครั้งที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (หลักสูตร 4 ปี) ครั้งที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2558

pdf