ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualify Examination) สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualify Examination) สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2560 รายละเอียดดังเอกสารแนบ–>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ ภาคเรียนปลาย 2561

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ ภาคเรียนปลาย 2561_001