ผลงานวิจัยปี 2558

ตรวจวัดการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกหลังแผ่นดินไหว Tarlay ขนาด Mw 6.8 ปี 2011 ด้วยเทคนิค Time-Series inSAR

Capture683-5984-3-PB
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน

ปัทมา พอดี, อิทธิ ตริสิริสัตยวงศ์, อนุเผ่า อบแพทย์

คำสำคัญ

Tarlay earthquake, Nam Ma Fault, coseismic motion, postseismic motion, inversion, InSAR, Coulomb stress change

วันที่เผยแพร่

30 เมษายน 2558

บทคัดย่อ

In this study, we investigate the March 24th, 2011 Mw=6.8 Tarlay earthquake, Myanmar using InSAR and inversion analysis. We firstly invert InSAR coseismic displacement from our previous study. The inversions for fault parameters are carried out in both Single and Multi-patch model. The coseismic slip of 2.5 meters from Single-patch solution is then combined with long-term slip rate from geomorphological study, resulting in an estimate of 1,040-4,160 years recurrence period. Then, coulomb stress changes on nearby faults in northern Thailand are calculated. It is found that stress in western and middle segments of Mae Chan fault decreases significantly while stress increase in eastern segment of Mae Chan, Mae Ing and Chiang Kham fault. Finally, the results from PSInSAR of 29 Radarsat-2 images reveal postseismic displacement rates between -24.4 to 34.5 millimeters per year.

เกี่ยวกับงานวิจัย

ENGINEERING JOURNAL Volume 19 Issue 2
Received 16 July 2014
Accepted 1 December 2014
Published 30 April 2015
Online at http://www.engj.org/
DOI:10.4186/ej.2015.19.2.157