ผลงานวิจัยปี 2558

รูปแบบการไหลเวียนกระแสน้ำในอ่าวไทยจากแบบจำลอง

Capture
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน

ปริญ หล่อพิทยากร

คำสำคัญ

การไหลเวียนกระแสน้ำ; อ่าวไทย; แบบจำลอง

วันที่เผยแพร่

3 กรกฎาคม 2558

บทคัดย่อ

บทความนี้เป็นบทความที่นำเสนอรูปแบบการไหลเวียนของกระแสน้ำในอ่าวไทยโดยใช้ผลจากการทบทวนงานวิจัยตามประเภทของการศึกษา 2 รูปแบบ คือ (1) รูปแบบการไหลเวียนกระแสน้ำจากแบบจาลองกระแสน้ำโดยใช้ข้อมูลลมและน้ำขึ้น-น้ำลง (2) รูปแบบการไหลเวียนกระแสน้ำจากแบบจำลองกระแสน้ำโดยใช้ข้อมูลลม อุณหภูมิและความเค็มเป็นข้อมูลนำเข้าในแบบจำลอง ผลจากการทบทวนพบว่ารูปแบบการไหลเวียนกระแสน้ำที่ได้จากแบบจำลองกระแสน้ำทั้ง 2 รูปแบบ มีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน คือ ช่วงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกระแสน้ำไหลเข้าทางด้านใต้ของอ่าวและไหลออกจากอ่าวไทยทางฝั่งตะวันออก และในบริเวณอ่าวไทยตอนบนพบว่ากระแสน้ำมีลักษณะการไหลแบบทวนเข็มนาฬิกา ในช่วงเปลี่ยนฤดูมรสุม (มีนาคม-เมษายน) กระแสน้ำไหลเข้าทางด้านใต้ของอ่าวและไหลออกทางฝั่งตะวันออก ช่วงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กระแสน้ำไหลเข้าทางด้านใต้ของอ่าวและไหลเลียบขึ้นไปตามแนวชายฝั่งด้านตะวันตกของอ่าว และไหลวนตามเข็มนาฬิกาแล้วไหลออกทางด้านตะวันออกของอ่าวไทย ส่วนในช่วงเปลี่ยนฤดูมรสุม (ตุลาคม) กระแสน้ำเริ่มเปลี่ยนทิศทางคือกระแสน้ำไหลเข้าทางด้านตะวันออกและไหลออกทางด้านใต้ของอ่าว

เกี่ยวกับงานวิจัย

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 23 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน 2558

หน้า 446 – 465