ผลงานวิจัยปี 2560

อิทธิพลของเอลนีโญที่มีผลต่อการแพร่กระจายของปริมาณฝน ในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้งบริเวณภาคตะวันออกของประเทศไทย

paper4_001
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน

ปริญ หล่อพิทยากร

คำสำคัญ

เอลนีโญ; การแพร่กระจายปริมาณฝน; ฤดูฝน; ฤดูแล้ง ภาคตะวันออกของประเทศไทย

วันที่เผยแพร่

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงอิทธิพลของเอลนีโญที่มีผลต่อการแพร่กระจายปรมาณฝนในชวง
ฤดูฝนและฤดูแล้งบริเวณภาคตะวันออกของประเทศไทย โดยใชข้อมูลปริมาณฝนในชวงปีภาวะปกติ (มิถุนายน พ.ศ.
2546 - มิถุนายน พ.ศ. 2547 และกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 - ธันวาคม พ.ศ. 2556) และข้อมูลปริมาณฝนในช่วงภาวะ
เอลนีโญ (มิถุนายน พ.ศ. 2545 - มีนาคม พ.ศ. 2546, มิถุนายน พ.ศ. 2552 - เมษายน พ.ศ. 2553 และกันยายน
พ.ศ. 2557 - เมษายน พ.ศ. 2559) ส าหรับข้อมูลปริมาณฝนรวมในฤดูฝนของปีภาวะเอลนีโญและภาวะปกติใช้ข้อมูล
เดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม และข้อมูลปริมาณฝนรวมในฤดูแลงของปีภาวะเอลนีโญและภาวะปกติใชข้อมูลเดือน
พฤศจิกายนถึงธันวาคม และมกราคมถึงเมษายน น าข้อมูลปริมาณฝนรวมในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้งในปีภาวะปกติและ
ปีภาวะเอลนีโญมาประมวลผลเพื่อประมาณค่าการแพร่กระจายปริมาณฝนทั่วพื้นที่ภาคตะวันออกโดยใชโปรแกรม
Arc GIS 10.0 ข้อมูลการแพร่กระจายของฝนในปีภาวะปกติจะถูกน ามาจ าแนกชนข้อมูลออกเป็น 5 ชน ของระดับ
ปริมาณฝนในชวงฤดูฝนและฤดูแล้ง (ปริมาณฝนระดับต่ ามาก ระดับต่ า ระดับปานกลาง ระดับสูง และระดับสูงมาก)
โดยใชค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานในการจ าแนก หลงจากนั้นวิเคราะห์ความแตกต่างของปริมาณฝนระหว่างปีภาวะ
เอลนีโญและปีภาวะปกติในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้งด้วยเทคนิคการซ้อนทับภาพ (overlay) และศึกษาถึงความแตกต่าง
ของการแพร่กระจายปริมาณฝนชวงฤดูฝนและฤดูแลงในปีภาวะเอลนีโญกับปีภาวะปกติโดยใชสถิติ t-test ที่ระดับ
ความเชอมั่น 95 % ผลการศึกษาพบว่าปริมาณฝนในชวงฤดูฝนของปีภาวะเอลนีโญลดลงจากปีภาวะปกติทุกพื้นที่
บริเวณภาคตะวันออกของประเทศไทยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส าหรับในช่วงฤดูแล้งปริมาณฝนรวมใน
ปีภาวะเอลนีโญลดลงจากปีภาวะปกติในบริเวณจันทบุรีอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 แต่ปริมาณฝนรวม
เพิ่มขึ้นจากปีภาวะปกติในบริเวณสระแก้ว ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 และตราดอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้นในช่วงฤดูแล้งของปีภาวะเอลนีโญบริเวณพื้นทจังหวัด
สระแก้ว ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง และตราด ควรกักเก็บน้ าไว้ใช้ในชวงฤดูฝนของปีภาวะเอลนีโญรวมถึง
ในช่วงฤดูแล้งของภาวะเอลนีโญควรจะมีการผันน้ าบางส่วนในบางพื้นที่มาที่บริเวณจังหวัดจันทบุรี

เกี่ยวกับงานวิจัย