pr-news-4
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์จัดโครงการบริการวิชาการ “การพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาแก่ชุมชน” ณ วัดตาลล้อม ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
อ่านต่อ
pr-news-3
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์จัดแสดงนิทรรศการในงานบูรพาวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ 7-9 กรกฎาคม 2558
pr-news-2
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ได้จัดโครงการสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมไทย เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา 2558
pr-news-1
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ได้จัดโครงการปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลฉลองชนมพรรษา 83 พรรษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (หลักสูตร 4 ปี) ครั้งที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2
การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘
ใบสมัครเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

ปฏิทินกิจกรรม

E - NewsLetter

Sign up for newsletter