Covid-BUU-3-01
(ไทย) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 3
อ่านต่อ
331917
(ไทย) คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ดำเนินการจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพากับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ
84084337_620720798725073_2848549188336091136_n
(ไทย) คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์และศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศฯได้เข้าร่วมเปิดบ้านวิชาการ ณ โรงเรียนวัดป่าประดู่ จังหวัดระยอง
esg_cover
(ไทย) รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(ไทย) การรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา(ส.ก.อ.)และสำนักคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.)
(ไทย) ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษาและผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
(ไทย) คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์เปิดรับสมัครนิสิตใหม่รอบ 3 : รับตรงร่วมกัน ตั้งแต่วันที่ 17 ถึง 29 เมษายน 2562
Procedures for obtaining research ethics in humans Burapa university
(ไทย) รับสมัครคัดเลือกนิสิตดีเด่นคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ประจำปี 2562

E - NewsLetter

Sign up for newsletter

ปฏิทินกิจกรรม