ปริญญาโท หลักสูตรวิทยศาสตรมหาบัณฑิต ข้อมูลทั่วไป

  1. รหัสและชื่อหลักสูตร

            ภาษาไทย                หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์

            ภาษาอังกฤษ            Master of Science Program in Geoinformatics

 

  1. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

            ชื่อปริญญาภาษาไทย       วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ภูมิสารสนเทศศาสตร์)

            ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ  Master of Science (Geoinformatics)

            อักษรย่อภาษาไทย         วท.ม. (ภูมิสารสนเทศศาสตร์)

            อักษรย่อภาษาอังกฤษ      M.Sc. (Geoinformatics)

 

  1. วิชาเอก

            ภูมิสารสนเทศศาสตร์

 

  1. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

            แผน ก แบบ ก 2       ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต

            แผน ข                   ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต

 

  1. รูปแบบของหลักสูตร

            5.1 รูปแบบ

                 เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท

            5.2 ภาษาที่ใช้

                 ภาษาไทย และภาษาอังกฤษในบางรายวิชา

            5.3 การรับเข้าศึกษา

                 รับนิสิตไทย และนิสิตต่างชาติที่สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

            5.4 ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอื่น

                 เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ

            5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

                 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ภูมิสารสนเทศศาสตร์)

 

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้ที่นี่—> หลักสูตรป.โทปรับปรุง2560