ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ข้อมูลทั่วไป

1.รหัสและชื่อหลักสูตร

            ภาษาไทย                หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์

            ภาษาอังกฤษ            Doctor of Philosophy Program in Geoinformatics  

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

            ชื่อปริญญาภาษาไทย       ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ภูมิสารสนเทศศาสตร์)

            ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ  Doctor of Philosophy (Geoinformatics)

            อักษรย่อภาษาไทย         ปร.ด. (ภูมิสารสนเทศศาสตร์)

            อักษรย่อภาษาอังกฤษ      Ph.D. (Geoinformatics)

3. วิชาเอก

            ภูมิสารสนเทศศาสตร์

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

            แบบ 1 แบบ 1.1                  ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

            แบบ 2 แบบ 2.1                  ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร

            5.1 รูปแบบ

                   เป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอก

            5.2 ภาษาที่ใช้

                    ภาษาไทย และภาษาอังกฤษในบางรายวิชา

            5.3 การรับเข้าศึกษา

                    รับนิสิตไทย และนิสิตต่างชาติที่สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

           5.4 ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอื่น

                   เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ

            5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

                    ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ภูมิสารสนเทศศาสตร์)

สามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้ที่นี่—> หลักสูตรป.เอกปรับปรุง2560