[:th]วารสารเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ[:en]Journal of Geoinformation Techonology[:]

การเตรียมต้นฉบับ

ผู้เขียนควรจัดเตรียมต้นฉบับบทความตามรูปแบบของ Journal of Geoinformation Technology Template โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

 1. ชื่อเรื่อง: กระชับ ชัดเจน และครอบคลุมตามเนื้อหาของบทความ
 2. ชื่อผู้เขียน: ระบุชื่อ นามสกุล และหน่วยงานที่สังกัดของผู้เขียนทุกคน
 3. บทคัดย่อ: บทคัดย่อต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละไม่กิน 250 คำ ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ ข้อมูลวิธีการ ผลการศึกษา รวมถึงอภิปรายผลโดยย่อ และต้องมีคำสำคัญ (Key words) ไม่เกิน 5 คำ
 4. บทนำ: กล่าวถึงที่มาและความสำคัญ ภูมิหลังของงานวิจัย และควรมีการทบทวนวรรณกรรมโดยย่อ
 5. ข้อมูลและวิธีการ: ระบุข้อมูลสำคัญที่ใช้ในการวิจัย และอธิบายวิธีการวิจัยโดยสรุป
 6. ผลการวิจัย: กล่าวถึงผลที่ได้จากการวิจัย โดยอาจมีทั้งเขียนบรรยาย ตาราง แผนภูมิ หรือภาพ
 7. อภิปรายผล: ระบุถึงผลการวิจัยที่ได้กับผลงานวิจัยที่มีการทำมาก่อนหน้านี้
 8. สรุปผล: เขียนถึงผลการวิจัยโดยย่อ รวมถึงข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำ
 9. กิตติกรรมประกาศ: ถ้ามี
 10. เอกสารอ้างอิง: ใช้ระบบนาม-ปี (Name-Year System) โดยการอ้างอิงในบทความทุกรายการจะต้องระบุในเอกสารอ้างอิงด้วย

 

ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิง

วารสาร

สมชาย บุญดี. (2558). การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในจังหวัดชลบุรี. วารสารเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 1(1), 1-12.

Boondee, S. (2015). Land use change in Chon Buri. Journal of Geoinformation Technology, 1(1), 1-12.

 

ตำราหรือหนังสือ

Chang, K. (2002). Introduction To Geographic Information Systems. New York: McGraw-Hill.

 

รายงานการประชุมวิชาการ

Pleerux, N. (2013). Assessment of Agricultural Vulnerability Index: A Case Study in Thailand. In Proceeding

The 34th International Conference on Remote Sensing. (pp. 1-15). Indonesia: MAPIN.

 

สื่ออิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ. (2558). ดาวเทียม LANDSAT 8. วันที่ค้นข้อมูล 2 พฤษภาคม 2558,

เข้าถึงได้จาก http://www.gistda.or.th/

 

การพิมพ์ต้นฉบับ

 1. เตรียมต้นฉบับในรูปแบบไฟล์ .docx เท่านั้น
 2. กำหนดขนาดกระดาษเป็น A4 และกั้นค่าหน้ากระดาษซ้าย-ขวา และบน-ล่าง เท่ากับ 2.50 เซนติเมตร
 3. ใช้ตัวอักษรแบบ Browallia New ตลอดทั้งบทความ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 4. ขนาดตัวอักษร ชื่อเรื่องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษขนาด 18 ตัวหนา ชื่อผู้แต่งขนาด 16 ต้นสังกัดของผู้เขียนขนาด 14 ตัวเอน และเนื้อเรื่องขนาด 16
 5. ตารางและรูปภาพ ต้องมีการเรียงลำดับหมายเลขกำกับ และวางไว้ชิดขอบด้านซ้าย
 6. สมการ ต้องมีการเรียงลำดับหมายเลขกำกับ โดยตัวเลขอยู่ในวงเล็บและวางไว้ชิดขอบด้านขวา
 7. จำนวนหน้าต่อหนึ่งบทความไม่เกิน 12 หน้า รวมตารางและภาพ

 

การส่งต้นฉบับ

 1. ผู้เขียนต้องทำการสมัครลงทะเบียน โดยส่งใบสมัครทางแฟกซ์ 038-102-379 อีเมล์ gijournalbuu@gmail.com ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่
 2. ผู้เขียนสามารถส่งไฟล์บทความได้ทางเวบไซต์ แบบเสนอบทความ หรืออีเมล์ gijournalbuu@gmail.com

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียด

วารสารเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชั้น 5 อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 2 ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชุลบุรี โทรศัพท์ 038-102-328 โทรสาร 038-102-379 อีเมล์ gijournalbuu@gmail.com

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

 1. Journal of Geoinformation Technology Template
 2. คำแนะนำสำหรับผู้เขียน
 3. ใบสมัครสมาชิก
 4. แบบเสนอบทความ