คณะกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.อาณัติ
ดร.อาณัติ ดีพัฒนา
ดร.ฤทธิกร
ดร.ฤทธิกร ศิริประเสริฐโชค
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมถวิล จริตควร
ดร.เจริญ ชินวานิชย์เจริญ

 


คณะกรรมการ

ดร ภัทราพร
ดร.ภัทราพร สร้อยทอง
ดร.ปริญ หล่อพิทยากร
นายภาณุพงศ์ บรรเทาทุกข์
อ ปัทมา
ดร.ปัทมา พอดี
อ รุ่งอาทิตย์

ดร.รุ่งอาทิตย์ บูชาอินทร์

เลขานุการ

อ วุฒิชัย แก้วแหวน
อาจารย์ วุฒิชัย แก้วแหวน

ผู้ช่วยเลขานุการ

วรัญญา ชนะสงคราม
นาง วรัญญา ชนะสงคราม