คณะกรรมการประจำคณะ

ประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก

 

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

ดร.อาณัติ
ดร.อาณัติ ดีพัฒนา
ดร.ฤทธิกร
ดร.ฤทธิกร ศิริประเสริฐโชค
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมถวิล จริตควร
ดร.เจริญ ชินวานิชย์เจริญ

 


 

คณะกรรมการ

ดร ภัทราพร
ดร.ภัทราพร สร้อยทอง
ดร.ปริญ หล่อพิทยากร
ดร.นฤมล อินทรวิเชียร
อ ปัทมา
ดร.ปัทมา พอดี
นายภาณุพงศ์ บรรเทาทุกข์
อ รุ่งอาทิตย์

ดร.รุ่งอาทิตย์ บูชาอินทร์

เลขานุการ

 อ วุฒิชัย แก้วแหวน
อาจารย์ วุฒิชัย แก้วแหวน

ผู้ช่วยเลขานุการ

วรัญญา ชนะสงคราม
นาง วรัญญา ชนะสงคราม