หลักสูตร

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ :

ระดับปริญญาตรี
วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์
รับรองโดย สกอ. เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2554 (หนังสือ ที่ ศธ 0506(1) / 12186 ลงวันที่ 14 กันยายน 2554 )

ระดับปริญญาโท
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์
รับรองโดย สกอ. เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2552 (หนังสือ ที่ ศธ 0506(2) / 2335 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553 )

ระดับปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์
รับรองโดย สกอ. เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2552 (หนังสือ ที่ ศธ 0506(2) / 2335 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553 )