บุคคลากรสายสนับสนุน

บุคลากรปฏิบัติการ

ชื่อ  :
นาย กฤตภาส เขียวสม
Email  :
เบอร์ภายใน  :
2328 ต่อ 106

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ชื่อ  :
นางสาว กิตติยา เพชรดี
Email  :
peepozaa@hotmail.com
เบอร์ภายใน  :
2328 ต่อ 108

นักวิชาการศึกษา

ชื่อ  :
ว่าที่ร.ท. จิรเมธ จุลวิเชียร
Email  :
jiramate.c@gmail.com
เบอร์ภายใน  :
2328 ต่อ 102

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ชื่อ  :
นาย ชาญวิทย์ เร่งพัฒนพิบูล
Email  :
chanwit@buu.ac.th
เบอร์ภายใน  :
2328 ต่อ 106

เจ้าหน้าที่วิจัย

ชื่อ  :
นาย ดาวุฒิ กาลาเอส
Email  :
dawut@buu.ac.th
เบอร์ภายใน  :
2328 ต่อ 107

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ชื่อ  :
นาย ธนากร เพ็งผ่อง
Email  :
tanakorn@buu.ac.th
เบอร์ภายใน  :
2328 ต่อ 107

นักวิชาการเงินและบัญชี

ชื่อ  :
นางสาว ธนิษตา ไทยเกิดศรี
Email  :
tanista.t@ buu.ac.th
เบอร์ภายใน  :
2328 ต่อ 104

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ชื่อ  :
นางนฤดี บุญถนอม
Email  :
narudee@buu.ac.th
เบอร์ภายใน  :
2328 ต่อ 101

เจ้าหน้าที่วิจัย

ชื่อ  :
นาย ปรีชา บุญขาว
Email  :
preechap@buu.ac.th
เบอร์ภายใน  :
2328 ต่อ 103

พนักงานขับรถยนต์

ชื่อ  :
นาย พีรพันธ์ ด้วงเหม็น
Email  :
เบอร์ภายใน  :

นักวิชาการศึกษา

ชื่อ  :
นางสาว มินทร์ลดา รัตนกุล
Email  :
mrminlada@gmail.com
เบอร์ภายใน  :
2328 ต่อ102

นักวิชาการศึกษา (ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงาน)

ชื่อ  :
นาง วรัญญา ชนะสงคราม
Email  :
waranya@buu.acth
เบอร์ภายใน  :
2328 ต่อ 106

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ชื่อ  :
นางสาว วัชรา นาวีพงษ์ผจญ
Email  :
watchare@buu.ac.th
เบอร์ภายใน  :
2328 ต่อ 106

นักวิชาการพัสดุ

ชื่อ  :
นางสาว วัลย์ลิดา ไข่มุกข์
Email  :
wanlida@buu.ac.th
เบอร์ภายใน  :
2328 ต่อ 105

นักวิชาการศึกษา

ชื่อ  :
นางสาว วิชชุลดา หนูเสริม
Email  :
witchulada@buu.ac.th
เบอร์ภายใน  :
2328 ต่อ101

นักวิจัย

ชื่อ  :
นางสาว สัมปตี สงวนพวก
Email  :
sampatee_s@hotmail.com
เบอร์ภายใน  :
2328 ต่อ 104

นักวิชาการเงินและบัญชี

ชื่อ  :
นางสาว สุพิชชา เสมอกิจ
Email  :
supitcha@buu.ac.th
เบอร์ภายใน  :
2328 ต่อ 104

เจ้าหน้าที่วิจัย

ชื่อ  :
นาย อรรถวุฒิ นารถกุลพัฒน์
Email  :
attawut@buu.ac.th
เบอร์ภายใน  :
2328