บุคคลากรสายสนับสนุน

คนงาน

ชื่อ  :
นาย กฤตภาส เขียวสม
Email  :
เบอร์ภายใน  :
2328 ต่อ 106

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ชื่อ  :
นางสาว กิตติยา เพชรดี
Email  :
peepozaa@hotmail.com
เบอร์ภายใน  :
2328 ต่อ 108

เจ้าหน้าที่วิจัย

ชื่อ  :
นาย จิรเมธ จุลวิเชียร
Email  :
jiramate.c@gmail.com
เบอร์ภายใน  :
2328 ต่อ 102

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ชื่อ  :
นาย ชาญวิทย์ เร่งพัฒนพิบูล
Email  :
ob_timistic@hotmail.com
เบอร์ภายใน  :
2328 ต่อ 106

ผู้ช่วยอาจารย์

ชื่อ  :
นาย ณัฐพงศ์ บุญอุไร
Email  :
เบอร์ภายใน  :
2700 ต่อ 609

เจ้าหน้าที่วิจัย

ชื่อ  :
นาย ดาวุฒิ กาลาเอส
Email  :
dawut@buu.ac.th
เบอร์ภายใน  :
2328 ต่อ 107

ผู้ช่วยอาจารย์

ชื่อ  :
นาย ธนณัทน์ ศรีวัฒรางกูร
Email  :
เบอร์ภายใน  :
2700 ต่อ 609

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ชื่อ  :
นาย ธนากร เพ็งผ่อง
Email  :
whenimkorn@hotmail.com
เบอร์ภายใน  :
2328 ต่อ 107

นักวิชาการเงินและบัญชี

ชื่อ  :
นางสาว ธนิษตา ไทยเกิดศรี
Email  :
tanista.t@gmail.com
เบอร์ภายใน  :
2328 ต่อ 104

เจ้าหน้าที่วิจัย

ชื่อ  :
นาย ธิปไตย คำจันทร์
Email  :
pug_boong@hotmail.com
เบอร์ภายใน  :
2700 ต่อ 609

เจ้าหน้าที่วิจัย

ชื่อ  :
นาย นราธิป เพ่งพิศ
Email  :
nat1931@hotmail.com
เบอร์ภายใน  :
2700 ต่อ 609

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ชื่อ  :
นางนฤดี บุญถนอม
Email  :
narudee@buu.ac.th
เบอร์ภายใน  :
2328 ต่อ 101

เจ้าหน้าที่วิจัย

ชื่อ  :
นาย ปรีชา บุญขาว
Email  :
Anderson_dodo@hotmail.com
เบอร์ภายใน  :
2700 ต่อ 609

พนักงานขับรถยนต์

ชื่อ  :
นาย พีรพันธ์ ด้วงเหม็น
Email  :
เบอร์ภายใน  :

ผู้ช่วยอาจารย์

ชื่อ  :
นาย ไพบูลย์ อภิปัญญาวรกุล
Email  :
เบอร์ภายใน  :
2700 ต่อ 609

นักวิชาการศึกษา

ชื่อ  :
นางสาว มินทร์ลดา รัตนกุล
Email  :
mrminlada@gmail.com
เบอร์ภายใน  :
2328 ต่อ102

รักษาการณ์หัวหน้าสำนักงานคณบดี

ชื่อ  :
นาง วรัญญา ชนะสงคราม
Email  :
waranya@buu.acth
เบอร์ภายใน  :
2328 ต่อ 106

ผู้ปฎิบัติงานบริหาร

ชื่อ  :
นางสาว วัชรา นาวีพงศ์ผจญ
Email  :
เบอร์ภายใน  :
2328 ต่อ 106

นักวิชาการพัสดุ

ชื่อ  :
นางสาว วัลลิดา ไข่มุก
Email  :
amp_a1@hotmail.com
เบอร์ภายใน  :
2328 ต่อ 105

นักวิชาการศึกษา

ชื่อ  :
นางสาว วิชชุลดา หนูเสริม
Email  :
witchulada@buu.ac.th
เบอร์ภายใน  :
2328 ต่อ101

ผู้ช่วยอาจารย์

ชื่อ  :
นางสาว สมกมล รักวีรธรรม
Email  :
เบอร์ภายใน  :
2700 ต่อ 609

นักวิจัย

ชื่อ  :
นางสาว สัมปตี สงวนพวก
Email  :
sampatee_s@hotmail.com
เบอร์ภายใน  :
2700 ต่อ 609

นักวิชาการเงินและบัญชี

ชื่อ  :
นางสาว สุพิชชา เสมอกิจ
Email  :
supitcha32@hotmail.com
เบอร์ภายใน  :
2328 ต่อ 104

เจ้าหน้าที่วิจัย

ชื่อ  :
นาย อรรถวุฒิ นารถกุลพัฒน์
Email  :
attawut@buu.ac.th
เบอร์ภายใน  :
2700 ต่อ 609