คณะผู้บริหาร

คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์

ดร.กฤษนัยน์ เจริญจิตร