คณะผู้บริหาร

คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์

ดร.สุพรรณ กาญจนสุธรรม
อาจารย์ วุฒิชัย แก้วแหวน
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
อาจารย์ ดร.นฤมล อินทรวิเชียร
ประธานสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์
อาจารย์ ดร.ภัทราพร สร้อยทอง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
ผศ. ดร. ณรงค์ พลีรักษ์
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต