คณะผู้บริหาร

คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์

ดร.กฤษนัยน์ เจริญจิตร
อาจารย์วุฒิชัย แก้วแหวน
รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร
อาจารย์ ดร.ปัทมา พอดี
รองคณบดีฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและบริการวิชาการ
อาจารย์พิชิตพร ผลเกิดดี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
ว่าที่ร้อยโทจิรเมธ จุลวิเชียร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาบัณฑิตและสหกิจศึกษา