คณะผู้บริหาร

ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล
อาจารย์ วุฒิชัย แก้วแหวน
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
อาจารย์ ดร.ปริญ หล่อพิทยากร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
อาจารย์ ดร.ภัทราพร สร้อยทอง
รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
ดร.กฤษนัยน์ เจริญจิตร
ผู้อำนวยการศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออก