Board of Directors

คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์

(ไทย) ดร.สุพรรณ กาญจนสุธรรม
(ไทย) อาจารย์ วุฒิชัย แก้วแหวน
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
(ไทย) อาจารย์ ดร.นฤมล อินทรวิเชียร
ประธานสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์
(ไทย) อาจารย์ ดร.ภัทราพร สร้อยทอง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
(ไทย) ผศ. ดร. ณรงค์ พลีรักษ์
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต