อาจารย์

อาจารย์

ชื่อ  :
อาจารย์ กรรณิการ์ วรรณทวี
คุณวุฒิ  :

ปริญญาโท (วท.ม. ฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์) ม.บูรพา

ปริญญาตรี (กศ.บ. การสอนฟิสิกส์ คณะศึกษาศาสตร์) ม.บูรพา

Email  :
kannikaw@buu.ac.th

อาจารย์

ชื่อ  :
อาจารย์ กฤษณะ อิ่มสวาสดิ์
คุณวุฒิ  :
Email  :
kritsana@buu.ac.th

ผู้อำนวยการศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศภาคตะวันออก (ESG)

ชื่อ  :
อาจารย์ ดร.กฤษนัยน์ เจริญจิตร
คุณวุฒิ  :

PhD (Geosciences, Ressources Naturelles et Environnement) from Paris Sorbonne – Pierre et Marie Curie Universite (UPMC), Institut des Sciences de la Terre de Paris, Paris France.

Cert. GIS and Hydrological Modeling, UNESCO-IHE, Delft, Netherlands.

M.Sc. Appropriate Technology for Resources and Environmental Development, Fac.Environment and Resource Studies, Mahidol University, Thailand.

B.Sc. Environmental Science, Fac.Science, Suan Dusit University , Thailand.

Email  :
kitsanai@go.buu.ac.th

ประธานหลักสูตรฯ ระดับป.โท, ป.เอก

ชื่อ  :
ผศ. ดร. ณรงค์ พลีรักษ์
คุณวุฒิ  :

ปร.ด. (ภูมิสารสนเทศศาสตร์)

Email  :
narong_p@buu.ac.th

อาจารย์

ชื่อ  :
อาจารย์ ดร.นฤมล อินทรวิเชียร
คุณวุฒิ  :
Email  :
narumoni@buu.ac.th

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

ชื่อ  :
อาจารย์ ดร.ปริญ หล่อพิทยากร
คุณวุฒิ  :
Email  :
parin@buu.ac.th

ประธานสาขา ป.ตรี, ป.โท, ป.เอก

ชื่อ  :
อาจารย์ ดร.ปัทมา พอดี
คุณวุฒิ  :

ปริญญาเอก (วศ.ด. วิศวกรรมสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท(วท.ม. เทคโนโลยีภูมิศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์) ม.บูรพา

ปริญญาตรี (วท.บ. ภูมิศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์) ม.บูรพา

Email  :
pattamap@go.buu.ac.th

รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

ชื่อ  :
อาจารย์ ดร.ภัทราพร สร้อยทอง
คุณวุฒิ  :
Email  :
phattraporn@buu.ac.th

อาจารย์

ชื่อ  :
อาจารย์ พิชิตพร ผลเกิดดี
คุณวุฒิ  :

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท

Email  :
pichitporn@buu.ac.th

อาจารย์

ชื่อ  :
อาจารย์ภาณุพงศ์ บรรเทาทุกข์
คุณวุฒิ  :

วท.บ. สาขาวิชาภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2540 มหาวิทยาลัยบูรพา

วท.ม. สาขาวิชาภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Email  :
panupongb@buu.ac.th

อาจารย์

ชื่อ  :
อาจารย์ ภาสิรี ยงศิริ
คุณวุฒิ  :

ปริญญาโท (วท.ม. เทคโนโลยีภูมิศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา

ปริญญาตรี (วท.บ. วัสดุศาสตร์ เทคโนโลยีอัญมณี คณะวิทยาศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา

Email  :
pasiree@buu.ac.th

อาจารย์

ชื่อ  :
อาจารย์ ภูริต มีพร้อม
คุณวุฒิ  :
Email  :
phurith@buu.ac.th

อาจารย์

ชื่อ  :
ดร.รุ่งอาทิตย์ บูชาอินทร์
คุณวุฒิ  :

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) การพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์

Email  :
rungatith@go.buu.ac.th

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ชื่อ  :
อาจารย์ วุฒิชัย แก้วแหวน
คุณวุฒิ  :
Email  :
wutichai@buu.ac.th

อาจารย์

ชื่อ  :
อาจารย์ สุจินตนา ชมภูศรี
คุณวุฒิ  :

วท.บ.(ธรณีวิทยา)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

M.Sc.(Hydrogeology)THE UNIVERSITY OF BIRMINGHAM

Email  :
sujintana@buu.ac.th