อาจารย์

อาจารย์

ชื่อ  :
อาจารย์ กรรณิการ์ วรรณทวี
คุณวุฒิ  :

ปริญญาโท (วท.ม. ฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์) ม.บูรพา

ปริญญาตรี (กศ.บ. การสอนฟิสิกส์ คณะศึกษาศาสตร์) ม.บูรพา

Email  :
kannikaw@go.buu.ac.th

อาจารย์

ชื่อ  :
อาจารย์ กฤษณะ อิ่มสวาสดิ์
คุณวุฒิ  :

วท.บ.(เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ)มหาวิทยาลัยบูรพา
วท.ม.(เทคโนโลยีภูมิศาสตร์)มหาวิทยาลัยบูรพา

Email  :
kritsana@go.buu.ac.th

คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์

ชื่อ  :
อาจารย์ ดร.กฤษนัยน์ เจริญจิตร
คุณวุฒิ  :

PhD (Geosciences, Ressources Naturelles et Environnement) from Paris Sorbonne – Pierre et Marie Curie Universite (UPMC), Institut des Sciences de la Terre de Paris, Paris France.

Cert. GIS and Hydrological Modeling, UNESCO-IHE, Delft, Netherlands.

M.Sc. Appropriate Technology for Resources and Environmental Development, Fac.Environment and Resource Studies, Mahidol University, Thailand.

B.Sc. Environmental Science, Fac.Science, Suan Dusit University , Thailand.

Email  :
kitsanai@go.buu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ  :
ผศ.ดร.ณรงค์ พลีรักษ์
คุณวุฒิ  :

บธ.บ.(การตลาด) สถาบันราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยนเรศวร
Ph.D.(Geoinformatics), University of Salzburg, Austria

Email  :
narong_p@go.buu.ac.th

อาจารย์

ชื่อ  :
อาจารย์ ดร.นฤมล อินทรวิเชียร
คุณวุฒิ  :

วท.บ.(ภูมิศาสตร์)มหาวิทยาลัยบูรพา
อ.ม.(ภูมิศาสตร์)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ด.(ภูมิสารสนเทศ)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Email  :
narumoni@go.buu.ac.th

อาจารย์

ชื่อ  :
ผศ.ดร.ปริญ หล่อพิทยากร
คุณวุฒิ  :

กศ.บ.(วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์)มหาวิทยาลัยบูรพา
วท.ม.(วิทยาศาสตร์ทางทะเล)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปร.ด.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Email  :
parinl@go.buu.ac.th

รองคณบดีฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและบริการวิชาการ

ชื่อ  :
อาจารย์ ดร.ปัทมา พอดี
คุณวุฒิ  :

ปริญญาเอก (วศ.ด. วิศวกรรมสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท(วท.ม. เทคโนโลยีภูมิศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์) ม.บูรพา

ปริญญาตรี (วท.บ. ภูมิศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์) ม.บูรพา

Email  :
pattamap@go.buu.ac.th

ผู้ช่วยศาตราจารย์

ชื่อ  :
ผศ.ดร.ภัทราพร สร้อยทอง
คุณวุฒิ  :

วท.บ.(ภูมิศาสตร์)มศว. บางแสน

ผ.ม.(การวางผังเมืองและสิ่งแวดล้อม)สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Ph.D.(Urban Environment Management)สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

Email  :
phattraporn@go.buu.ac.th

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ

ชื่อ  :
อาจารย์ พิชิตพร ผลเกิดดี
คุณวุฒิ  :
 • วท.บ.(ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา
 • M.Sc.(Remote Sensing & GIS) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย
Email  :
pichitporn@go.buu.ac.th

อาจารย์

ชื่อ  :
อาจารย์ภาณุพงศ์ บรรเทาทุกข์
คุณวุฒิ  :
 • วท.บ. สาขาวิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • วท.ม. สาขาวิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Email  :
panupongb@go.buu.ac.th

อาจารย์

ชื่อ  :
อาจารย์ ภาสิรี ยงศิริ
คุณวุฒิ  :
 • ปริญญาตรี (วท.บ. วัสดุศาสตร์ เทคโนโลยีอัญมณี คณะวิทยาศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ปริญญาโท (วท.ม. เทคโนโลยีภูมิศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา
Email  :
pasiree@go.buu.ac.th

อาจารย์

ชื่อ  :
อาจารย์ ภูริต มีพร้อม
คุณวุฒิ  :
 • วท.บ.(ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา
 • วท.ม.(เทคโนโลยีภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา

 

Email  :
phurith@go.buu.ac.th

อาจารย์

ชื่อ  :
ดร.รุ่งอาทิตย์ บูชาอินทร์
คุณวุฒิ  :
 • วท.บ.(แผนที่และเทคโนโลยีภูมิศาสตร์)มหาวิทยาลัยบูรพา
 • วท.ม.(เทคโนโลยีภูมิศาสตร์)มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) การพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์
Email  :
rungatith@go.buu.ac.th

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ชื่อ  :
อาจารย์ วุฒิชัย แก้วแหวน
คุณวุฒิ  :

วท.บ.(ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา

วท.ม.(เทคโนโลยีภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา

Email  :
wutichai@go.buu.ac.th