หลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

สาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์

รับรองโดย สกอ. เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2554 (หนังสือ ที่ ศธ 0506(1) / 12186 ลงวันที่ 14 กันยายน 2554 )

▸ ข้อมูลทั่วไป

▸ โครงสร้างหลักสูตร

▸ ดาวน์โหลดใบสมัคร


SCGI Master Degree Program (International Program)

Master of Science Program in Geoinformatics

ข้อมูลทั่วไป

โครงสร้างหลักสูตร

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม


ปริญญาโท หลักสูตรวิทยศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม)

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์

รับรองโดย สกอ. เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2552 (หนังสือ ที่ ศธ 0506(2) / 2335 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553 )

ข้อมูลทั่วไป

▸ โครงสร้างหลักสูตร

ดาวน์โหลดใบสมัคร


ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์

รับรองโดย สกอ. เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2552 (หนังสือ ที่ ศธ 0506(2) / 2335 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553 )

ข้อมูลทั่วไป

▸ โครงสร้างหลักสูตร

ดาวน์โหลดใบสมัคร