ข่าวประชาสัมพันธ์

a4-2
การสอบปากเปล่าดุษฎีนิพนธ์ โดย นายพิเศษ เสนาวงษ์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์

การสอบปากเปล่าดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการวางแผนการใช้ที่ดินโดยข้อมูลภูมิสารสนเทศศาสตร์ กรณีพ...

30-04-61
การสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา นายวัชรพงษ์ แสงนิล นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์

การสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา นายวัชรพงษ์  แสงนิล นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์  วั...

Untitled-2
หลักสูตรSCGIรับสมัครนิสิตชาวไทยผู้สนใจขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

  หลักสูตรSCGIรับสมัครนิสิตชาวไทยผู้สนใจขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภททุนอุดหนุนค่าเล่าเรียน จำนวน ...

2018-3-22E
การอบรมการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศกลางเพื่อการบริการแผนที่ออนไลน์ (GISTDAPortal)

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศกลางเพื่อการบริการแผนที่ออนไลน์ (GISTDAPortal)

21-03-2018 ปัจฉิม
โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

                   ด้วยคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ประจำ...

75748
การแข่งขันพัฒนา GIS Application เพื่อตอบสนองภาคธุรกิจ (Developing GIS Application for Business: DGAB)

     สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISTDA) ร่วมกับคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ จัดโครงการ การแข่งข...